Stiftelsen för barn och ungdomar

Stiftelsen har registrerats av Länsstyrelsen i Västernorrlands län som "Övrig stiftelse" med organisationsnummer 889601-5560. Startkapitalet till stiftelsen har donerats av Peter Forsberg. Övriga svenska NHL-proffs bidrar på olika sätt att tillföra stiftelsen kapital.

Stiftelsen äger även möjlighet att mottaga egendom genom gåvor, donationer eller på annat sätt.

Vi emotser tacksamt penninggåvor till stiftelsens postgironummer: 59 38 98-0 eller till bankgiro 5449-3044

Vår redovisning granskas av en auktoriserad revisor.

Målgrupp
Bidrag kan sökas till barn och ungdomar i Västernorrlands län som behöver ekonomiskt stöd för vård eller annan behandling. Bidrag skall även till mindre del kunna lämnas för att de handikappade eller medicinskt behövande skall kunna resa och uppleva kulturella och idrottsliga värden.

Sökande skall vara bosatt i Västernorrlands län och ej äldre än 18 år.

Även allmännyttiga ideella stiftelser och fonder vars ändamål överensstämmer med "Stiftelsens" intentioner kan komma ifråga som mottagare av ekonomiskt bidrag.

Ansökningstid
Ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda sista mars årligen. Besked och utbetalning av stöd/bidrag lämnas senast i slutet av juni respektive år.

Bilagor
Utlåtande från behandlande läkare måste bifogas ansökan. Med fördel kan även andra specialistintyg bifogas och referenser anges.

Ansökningsblankett
Finns här att hämta hem och skriva ut ansökningsblankett

Ansökan insändes till:
Hockeyproffsens stiftelse för barn och ungdom
c/o Gudrun Forsberg
Veckehöjden 5
891 30 Övik

Styrelsen
I Hockeyproffsens stiftelse för barn och ungdomar
i Västernorrlands läns styrelse ingår följande personer:

  • Gunnar Bodén (Ordförande)
  • Owe Ljungdahl
  • Gudrun Forsberg
  • Annika Carlson
  • Sarita Nath